දෙවන බස දෙමළ ( Sin / EN ) / English and Health Science for all grades

Anusha Subramaniam (ස්ත්‍රී) - Over 5 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොළඹ, ගම්පහ, ගල්කිස්ස, ජා-ඇල, නුගේගොඩ, මීගමුව, රත්මලාන, වත්තල, සීදුව

භාෂාව, සංගීතය සහ චිත්‍ර පන්ති

B Academy - We offer a helping hand to broaden minds in subjects related to Language, Music and Art.
ස්ථානය: ගල්කිස්ස

භාෂාව, සංගීතය සහ චිත්‍ර පන්ති