කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS

Sanjaya Jayalath (පුරුෂ) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කොළඹ

කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS
IELTS Professional Training and Coaching for Academic / General

Mr. T. Rajapakse (පුරුෂ) - Bachelors in Government and Public Management [Flinders University, Australia], Masters Degree in Public Administration.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඳාන, ජා-ඇල, මීගමුව, රද්දොළුගම

IELTS Professional Training and Coaching for Academic / General
සැමට ඉංග්‍රිසි

Don Anton Indika (පුරුෂ) - Qualified from University of Cambridge to teach Englis.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුනායක, කඳාන, කොච්චිකඩේ, ජා-ඇල, මීගමුව, රද්දොළුගම

සැමට ඉංග්‍රිසි