කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS

Sanjaya Jayalath (පුරුෂ) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කොළඹ

කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS
ඉංග්‍රීසි පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය, IELTS

R. Francis (ස්ත්‍රී) - Currently work as a teacher of English at a leading international school in the country, Visiting lecturer for a private campus.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන

සැමට ඉංග්‍රිසි

Don Anton Indika (පුරුෂ) - Qualified from University of Cambridge to teach Englis.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුනායක, කඳාන, කොච්චිකඩේ, ජා-ඇල, මීගමුව, රද්දොළුගම

සැමට ඉංග්‍රිසි