නර්තන පන්ති

Inolka Perera (ස්ත්‍රී) - Master of Fine Arts (1st class) India, Visharadha in Bharatha Natyam,
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන, ගම්පහ

උඩරට නැටුම් පන්ති ශ්‍රේණිය 1-13

Nishadi Wijesinghe Peter (ස්ත්‍රී) - Bachelor's at University of Visual and Performing Arts, Over 4 years of teaching experience.
ස්ථානය: කඳාන

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න