විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතනය - වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය

UNIVOTEC is established by the parliamentary Act No. 31 of 2008.
ස්ථාන: රත්මලාන, ඇහැලියගොඩ, මාතර, කුලියාපිටිය, අනුරාධපුර

විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතනය - වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය
ඉසොෆ්ට් Metro Campus

Established in 2000, ESOFT has grown today to be the largest private sector higher education network in Sri Lanka with a branch network that covers the entire country.

ඉසොෆ්ට් Metro Campus

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න