ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය

The premier Open and Distance learning institution in Sri Lanka.
ස්ථානයන්: අනුරාධපුර, කොකුවිල්, නාවල, පහල මිල්ලව, පොල්ගොල්ල, මඩකලපුව

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය
BCAS - British College of Applied Studies

Established in 1999, British College of Applied Studies popularly known as BCAS CAMPUS.
ස්ථාන: මහනුවර, කොළඹ 6, Dehiwela, මඩකලපුව, යාපනය

BCAS - British College of Applied Studies
ඉසොෆ්ට් Metro Campus

Established in 2000, ESOFT has grown today to be the largest private sector higher education network in Sri Lanka with a branch network that covers the entire country.

ඉසොෆ්ට් Metro Campus
IDM Nations Campus - Higher Education Partner

A pioneering higher education institute in Sri Lanka, rooted services in 1981 offering nationally accredited, internationally recognized opportunities.
ස්ථානයන්: අඩ්ඩාලච්චේන, කල්මුනේ, කොළඹ 04, කොළඹ

IDM Nations Campus - Higher Education Partner
Advanced Technological Institute - ATI මඩකලපුව

Higher National Diploma in Accountancy, Information Technology, English, Tourism and Hospitality Management.
ස්ථානය: මඩකලපුව

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න