සිංහල |  தமிழ் |  English
BiologyBiology
ජයසේකර කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය

ආයතනය: JMC was launched in 1972 with the sole and whole objective of reaching and maintaining the highest levels in the professional education sector.


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජයසේකර කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry