උ/පෙ භෞතික විද්‍යාව, තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව

Thilina Supun Piyatissa (පුරුෂ) - ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යවේදී උපාධියක් ලබා ඇති අතර දැනට පශ්චාත් උපාධිය එහිම හදාරනු ලබයි.
ස්ථානයන්: කළුතර, පානදුර, පිළියන්දල, බණ්ඩාරගම, වාද්දුව, හොරණ