සිංහල |  தமிழ் |  English
උ/පෙ නාට්ය හා රංග කලාව - අනුරාධපුර

Harshana Jayathilaka (පුරුෂ) - Drama and Theatre classes - Theory and Practicals


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ නාට්ය හා රංග කලාව - අනුරාධපුර
නිව් ඔරස් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය - අනුරාධපුර

ආයතනය: New Aurous Higher Education Institute - A/L Arts, Commerce, Science / Maths, Technology


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නිව් ඔරස් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය - අනුරාධපුර

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry