සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
නිව් ඔරස් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය - අනුරාධපුර

ආයතනය: New Aurous Higher Education Institute - A/L Arts, Commerce, Science / Maths, Technology


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නිව් ඔරස් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය - අනුරාධපුර
Suba Sri Dance Academy - අනුරාධපුර

ආයතනය: Suba Sri Dance Academy - මෙහෙයවීම - නෘත්‍යාධාරී සුබා කුමාරසිංහ [BA (honor) Performing art, University of Kelaniya]


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Suba Sri Dance Academy - අනුරාධපුර
අභින රංගකලායතනය - කැකිරාව

ආයතනය: අභින රංගකලායතනය Classes conducted by: Hasitha Anuranda [B.A. - University of Kelaniya] Achini Weerasinghe [B.A. (Hons) - Performing Art University of Kelaniya]


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අභින රංගකලායතනය - කැකිරාව

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry