උ/පෙ වාණිජ - ගිණුම්කරණය සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

Tharanga Fernando (පුරුෂ) - Registered lecturer in APLA, Accounting of a Leading Construction Company, AAT, CBA.
ස්ථානයන්: කළුතර, කොළඹ, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, පානදුර, පිළියන්දල, මහරගම, මොරටුව

AAT, උ/පෙ, සා/පෙළ වාණිජ

Viranga Madusanka (පුරුෂ) - BSc In Business Management (Spe.), Partially qualified CA / ACCA.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ

Illangarathna Wanninayake (පුරුෂ) - Bsc Mgt Sp (USJP), ACMA, HNDA, Bcom.sp, MBA.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කොළඹ, ගම්පහ, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල

ගිණුම්කරණය, වාණිජ සහ ආර්ථික විද්‍යාව පන්ති

Kasun Suranga (පුරුෂ) - BBA (Business economics) sp, BSc (applied accounting), Chartered accountancy finalist.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කොට්ටාව, කොළඹ, ගම්පහ, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම

AAT - දෙමළ මාධ්‍යයෙන් පන්ති - කොළඹ

A N Professional Studies - Has many successful stories in providing education to students since 2015.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බොරලැස්ගමුව, මඩකලපුව

AAT - දෙමළ මාධ්‍යයෙන් පන්ති - කොළඹ
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Moomin Razik (පුරුෂ) - An ex-private school teacher with over a decade of tutoring and teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 09, කොළඹ 10, ගල්කිස්ස

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය
උ/පෙ දෙමළ මාධ්‍යයෙන් වාණිජ පන්ති

infaz (පුරුෂ) - An undergraduate of University of Kelaniya.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, මල්වාන, වත්තල

AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS

උපදේශක: Clarance Wijeratne (පුරුෂ‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
ස්ථාන: කොළඹ and suburbs

We assure A pass

උපදේශක: Nilanka Bandara (ස්ත්‍රී‍) - B.B.Mgt (Marketing) Special degree holder.
ස්ථාන: කොළඹ