සක්යා උසස් අධ්‍යාපන ඇකඩමිය - නුගේගොඩ

An Institution dedicated to providing high quality teaching for A/L students, Sakya offers a range of A/L subjects.
ස්ථානයන්: කොහුවල, පානදුර

සක්යා උසස් අධ්‍යාපන ඇකඩමිය - නුගේගොඩ
බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය

Sameera Weerakoon (පුරුෂ) - ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිධාරියෙකි, ජාතික තලයේ සම්භාවනාවට පත් පර්යේෂණාත්මක ග්‍රන්ථ රැසක සම්පාදකවරයෙක් සහ උපකාරක පන්ති ගුරුවරයෙකි.