සිංහල |  தமிழ் |  English
2024/25/26 කෘෂි විද්‍යාව සහ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය (BST) පන්ති

Menaka Weerasuriya (පුරුෂ) - උසස් පෙල කොළඹ රාජකීය විදාලයේ හදාරා,රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂකෘෂිකර්ම පීඨයේ කෘෂි සම්පත් කලමනාකරන විදාර්තයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
2024/25/26 කෘෂි විද්‍යාව සහ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය (BST) පන්ති
BST - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය

Sewwandi Ediriwarna (ස්ත්‍රී) - BSc. (Agri) (sp), National school teacher, Marking examiner


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
BST - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry