උපකාරක පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Mithma (ස්ත්‍රී) - A graduate teacher who has 5 years of experience.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කැස්බෑව, කොට්ටාව, කොළඹ 05, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පිළියන්දල

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය (Edexcel iGCSE / Cambridge GCE), GMAT, GRE, SAT, (Verbal/English) TOEFL, IELTS exams 2019/20

Immanuel Jebamony (පුරුෂ) - LCG (London), TEFL (Cambridge - UK), PhD (USA) - Former Tutor (Manhattan Prep - New York, University of California - USA).ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය සා/පෙළ උ/පෙ විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි

Rajitha Malinda (පුරුෂ) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 7 years experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මොරටුව, රත්මලාන

IELTS විභාගය 100% සමත් කළ එකම සුවිශේෂී පාඨමාලාව, උසස් පෙළ විභාගයට සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට A සාමාර්ථ

Ranjan Guruge (පුරුෂ) - (Hon) FSLIE, Studied and worked in English Language for 34+ years up to 2015 including 10+ years teaching since 2004.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

IELTS විභාගය 100% සමත් කළ එකම සුවිශේෂී පාඨමාලාව, උසස් පෙළ විභාගයට සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට A සාමාර්ථ
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති - ශ්‍රේණිය 9 සිට උ/පෙ

Divakar David (පුරුෂ) - Been a private tutor for the past 10 years.
ස්ථානයන්: කොළඹ

ඉංග්‍රීසි කථනය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Shehani Aluwihare (ස්ත්‍රී) - Teaching English as a Second Language (TEYL/CALSDA), Associate Diploma in Teaching English as a Second Language (ATESOL/ACALSDA).
ස්ථානය: කොළඹ 8