සිසුන් සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය (6 සිට උසස් පෙළ දක්වා) දේශීය / ලන්ඩන්

Randitha Perera (පුරුෂ) - Bachelor of IT (University of Colombo), 6 years experience teaching IT, ICT in Esoft, International college and own institute.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

සිසුන් සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය (6 සිට උසස් පෙළ දක්වා) දේශීය / ලන්ඩන්
රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා

Decima Jayawardhana (ස්ත්‍රී) - MBA, BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කුරණ, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මබෝදලේ, මහබාගේ, මාකොළ, මාවරමන්ඩිය, මීගමුව

රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා
Nova Academy of Business and Technology - ගම්පහ

Nova Academy of Business and Technology - An education institute aimed at providing the essential skills needed for you to succeed in your chosen career.
ස්ථානය: ගම්පහ

Nova Academy of Business and Technology - ගම්පහ
තොරතුරු සංනිවේදන තාක්ෂනය -උ. පෙ , පරිගණක විද්‍යාව- Cambridge/Edexcel- (OL/AL)

Amila Helanuwan (පුරුෂ) - Over 15 Year experience in the field of Information Communication Technology. Masters Degree in University of Moratuwa.

පරිගණක / තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Dr. Senanayake (පුරුෂ) - PhD and MSc in Computer Science and Engineering [University of California Berkeley], BSc in Computer Science & Engineering [UOM].
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

උපකාරක පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය - සා/පෙළ සහ As සහ උ/පෙ - පරිගණක විද්‍යාව / තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

Bandula Gamini (පුරුෂ) - Over 20 years experience in teaching Computer Science / ICT in schools or University Colleges.

උපකාරක පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය - සා/පෙළ සහ As සහ උ/පෙ - පරිගණක විද්‍යාව / තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)
එඩෙක්සෙල් ජාත්‍යාන්තර IAL සහ IGCSE පන්ති

Angelo (පුරුෂ) - IALs and IGCSEs are completed. Going abroad for a medical university on this November.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගම්පහ

ICT AL/OL London and Local

උපදේශක: Janitha (පුරුෂ‍) - Bsc in IT (2nd upper class), Software Engineer, School Teacher.
ස්ථාන: කොළඹ, මීගමුව, ගම්පහ, හලාවත, වෙන්නප්පුව