රසායන විද්‍යාව උ/පෙ - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Rajitha Dhanushka (පුරුෂ)
 •  ප්‍රථම උපාධිය
 •  පශ්චාත් උපාධි
 •  More than 10 yrs Research Experience in Chemistry
 •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 20 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​1​8​3​2​7​4​0​4​ ​|​ ​0​7​7​5​5​0​3​4​4​3
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode රසායන විද්‍යාව උ/පෙ - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය si
විචාර :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Chemistry Individual Classes for A/L - conducted by well experienced graduate BSc. Chemistry, MSc. Organic Chemistry (Research Assistant)
 • Online and Physical Classes
 • Every section will be started with best logical theory explanation for every sections in syllabus and then start every sections with Questionnaires
 • Daily Quiz for every sessions
 • Test will be given for every sections
 • Best preparation for A/L exam with the 100% responsibility of students for A+ Result
 • Syllabus completion BEFORE 04 months
 • A+ result will be guaranteed BEFORE 04 months with MSQ 48/50
 • Special attention for weak students to get results A
MBBS / Engineering expected student are welcome to contact me.
0775503443 / 0718327404
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Chemistry Advance Level
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • සිංහල
 • English
විචාර
Rajitha Dhanushka ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry