රැකියා සහ ගුරු පුරප්පාඩු - වත්තල, කඳාන, කඩුවෙල, බියගම, කිරිබත්ගොඩ, මීගමුව

OKI International School - We are looking for qualified and experienced teachers.
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, බියගම, මීගමුව, වත්තල

Vacancies for Teachers - වත්තල

UNH International School - Vacancies for qualified teachers. graduates, Retired Govt. Teachers Professionals and Diploma Holders are eligible to apply.
ස්ථානය: වත්තල

රැකියා සහ ගුරු පුරප්පාඩු - ගණිතය, ENV, භූගෝල විද්‍යාව, ඉතිහාසය

Teachers required to teach primary Maths, ENV, geography and secondary section geography and history. (full time).
ස්ථානය: වත්තල

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න