සිංහල |  தமிழ் |  English

රසායන විද්‍යාව උ/පෙ - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය

ඇමතුම් විස්තර

ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Chemistry Individual Classes for A/L - conducted by well experienced graduate BSc. Chemistry, MSc. Organic Chemistry (Research Assistant)
 • Online and Physical Classes
 • Every section will be started with best logical theory explanation for every sections in syllabus and then start every sections with Questionnaires
 • Daily Quiz for every sessions
 • Test will be given for every sections
 • Best preparation for A/L exam with the % responsibility of students for A+ Result
 • Syllabus completion BEFORE months
 • A+ result will be guaranteed BEFORE months with MSQ /
 • Special attention for weak students to get results A
MBBS / Engineering expected student are welcome to contact me.
/
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Chemistry Advance Level
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • සිංහල
 • English
Find Tuition Classes in Sri Lankaසොයන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry