පෙර දේශීය විෂය නිර්දේශය - 2 ශ්‍රේණිය : දෙමළ භාෂාව

දේශය - ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය - කළුතර
දිස්ත්‍රික්කය - කොළඹ
දිස්ත්‍රික්කය - ගම්පහ
දිස්ත්‍රික්කය - බදුල්ල
දිස්ත්‍රික්කය - මාතර
අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති