පෙර දේශීය විෂය නිර්දේශය - 1 ශ්‍රේණිය : පරිගණක තාක්ෂණය

දේශය - ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය - කුරුණෑගල
දිස්ත්‍රික්කය - කොළඹ
දිස්ත්‍රික්කය - ගම්පහ
දිස්ත්‍රික්කය - නුවර
දිස්ත්‍රික්කය - බදුල්ල
දිස්ත්‍රික්කය - මඩකලපුව
දිස්ත්‍රික්කය - මාතලේ
දිස්ත්‍රික්කය - රත්නපුර
අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති