සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


Edexcel மற்றும் Cambridge இரசாயனவியல் வகுப்புக்களை

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Dr. Ruwan Bandara (ஆண்)
  •  முதுநிலைப் பட்டம் (மாஸ்டர்ஸ்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 10 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
+​3​5​8​4​1​5​7​2​8​4​4​8
விபேர் :
+​9​4​7​1​8​2​0​1​7​0​8
வாட்ஸாப்ப் :
ஸ்கைப் :
g​a​i​n​b​e​s​t​r​e​s​u​l​t​s
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode Edexcel மற்றும் Cambridge இரசாயனவியல் வகுப்புக்களை ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
MSc in Chemistry Education
Edexcel Trained
Cambridge Trained
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Edexcel
Cambridge
இடம்

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
  • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English
விமர்சனங்கள்
Dr. Ruwan Bandara பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்