සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් රසායන විද්‍යාව පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Dr. Ruwan Bandara (පුරුෂ)
  •  පශ්චාත් උපාධි
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය :
+​3​5​8​4​1​5​7​2​8​4​4​8
වයිබර් :
+​9​4​7​1​8​2​0​1​7​0​8
වට්ස්ඇප් :
ස්කයිප් :
g​a​i​n​b​e​s​t​r​e​s​u​l​t​s
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් රසායන විද්‍යාව පන්ති si
විචාර :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
MSc in Chemistry Education
Edexcel Trained
Cambridge Trained
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Edexcel
Cambridge
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
විචාර
Dr. Ruwan Bandara ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න