සිංහල |  தமிழ் |  English

உள்ளூர் பாடத்திட்டம் : புலமைப்பரிசில் பரீட்சை தரம் 5 - 2014 ஆகஸ்ட் - தாள்கள் I (සිංහල மொழிமூலம்)

 

பதில்களுடன்

கேள்வியொன்றினைத் தெரிவு செய்யுங்கள்

தெரிவுசெய்யப்பட்ட கேள்வி: 19

உள்ளூர் பாடத்திட்டம் : புலமைப்பரிசில் பரீட்சை தரம் 5 - 2014 ஆகஸ்ட் - தாள்கள் I (සිංහල மொழிமூலம்) 19 1


பதில்: 

பதிலைத் தெரிவு செய்யவும் :
சரியான பதில் :

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry