සිංහල |  தமிழ் |  English

உள்ளூர் பாடத்திட்டம் : சாதாரண நிலை (சா/த) ரஷ்ய மொழி - 2020 மார்ச் - தாள்கள் (ரஷ்யன் (Русский) மொழிமூலம்)

கேள்வியொன்றினைத் தெரிவு செய்யுங்கள்

தெரிவுசெய்யப்பட்ட கேள்வி: 6

உள்ளூர் பாடத்திட்டம் : சாதாரண நிலை (சா/த) ரஷ்ய மொழி - 2020 மார்ச் - தாள்கள் (ரஷ்யன் (Русский) மொழிமூலம்) 6 1

உள்ளூர் பாடத்திட்டம் : சாதாரண நிலை (சா/த) ரஷ்ய மொழி - 2020 மார்ச் - தாள்கள் (ரஷ்யன் (Русский) மொழிமூலம்) 6 2

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry