දේශීය විෂය නිර්දේශය : උසස් පෙළ (A/L) තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - 2015 අගෝස්තු - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (English මාධ්‍යය)

 

පිළිතුරු සමග

ඔබ තේරූ ප්‍රශ්නය: 2

දේශීය විෂය නිර්දේශය : උසස් පෙළ (A/L) තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - 2015 අගෝස්තු - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (English මාධ්‍යය) 2 1


පිළිතුර: 

ඔබගේ පිළිතුර තෝරන්න :
නිවැරදි පිළිතුර :

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry