සිංහල |  தமிழ் |  English

உள்ளூர் பாடத்திட்டம் : உயர்தரம் (உ/த) தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - 2013 ஆகஸ்ட் - தாள்கள் I (English மொழிமூலம்)

 

பதில்களுடன்

கேள்வியொன்றினைத் தெரிவு செய்யுங்கள்

தெரிவுசெய்யப்பட்ட கேள்வி: 13

உள்ளூர் பாடத்திட்டம் : உயர்தரம் (உ/த) தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - 2013 ஆகஸ்ட் - தாள்கள் I (English மொழிமூலம்) 13 1


பதில்: 

பதிலைத் தெரிவு செய்யவும் :
சரியான பதில் :

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry