සිංහල |  தமிழ் |  English

எம்மை தொடர்பு கொள்ளவும்

wanted teacherwanted teacher
உங்களுக்கு FAT.lk அல்லது நாம் வழங்கும் சேவைகள் தொடர்பாக ஏதேனும் கேள்விகள் இருப்பின் இந்த படிவத்தை நிரப்புவதனூடாக எமக்கு அறியத்தரவும்.

எமது குழுவானது கூடிய விரைவில் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும்.
இணைப்பை சேர்க்க (PDF / JPG / PNG / DOC / TXT வடிவங்கள் மாத்திரம் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்சம் 4MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry