තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පොත්

ආයතනය: ICT Book Store - We have variety of ICT books for Sri Lankan Students from Grade 2 to Grade 13

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පොත්
ICT ඉගෙනුම් ආධාරක

Software CD covering school ICT syllabus, Logic Gates Training Board, Micro:bit and Arduino Kits, Micro:bit training book.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මතුගම

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry