සිංහල |  தமிழ் |  English

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை தரம் 6 to தரம் 11

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Wazna Shireen (பெண்)
  •  சாதாரண நிலை
  •  உயர்தரம்
  •  டிப்ளோமா
  •  இளங்கலை (அண்டர் கிராஜுவேட்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 3 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​8​9​7​7​2​8​0​9
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை தரம் 6 to தரம் 11 ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
With over three years of experience in both physical and online teaching, I bring a wealth of knowledge to the classroom. My tenure at an international school has honed my skills in creating engaging in interactive lessons using personalized teaching and hands-on activities. I also place a strong emphasis on evaluation and regularly conduct unit tests and exams to ensure my students are retaining the material. My goal is to make learning not just educational, but enjoyable, using a variety of easy-to-follow study techniques.

WhatsApp for further info - +94 78 977 2809
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Science grade 6 to grade 11
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்

கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை


கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English
விமர்சனங்கள்
Wazna Shireen பற்றி மதிப்புரை எழுதவும்

Review Avatar woman 138

This class is super cool

Review Avatar Man 137

Miss Wazna's science class was truly exceptional. Her engaging teaching style and emphasis on critical thinking made learning science a joy. Highly recommended!

மற்ற விளம்பரங்களைப் பார்க்கவும்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry