සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict

ஆங்கில வகுப்புகள் - பெரியவர்களுக்கு

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Nehara (பெண்)
 •  சாதாரண நிலை
 •  உயர்தரம்
 •  டிப்ளோமா
 •  இளங்கலை (அண்டர் கிராஜுவேட்)
 •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
 •  முதுநிலைப் பட்டம் (மாஸ்டர்ஸ்)
 •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 8 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
+​9​4​7​4​3​6​7​0​9​2​9
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode ஆங்கில வகுப்புகள் - பெரியவர்களுக்கு ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
A/Level Physics teacher at a leading International School in Colombo
 • Bachelors in Education
 • Post graduate in Strategic Management and Leadership
 • (Masters) IMBA (UK)
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Reading/ Writing/ Speaking ENGLISH CLASSES FROM BASIC including school syllabus Coverage, model papers, daily worksheets, daily instructional slides and vocabulary building
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
 • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
 • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
 • English
விமர்சனங்கள்
Nehara பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry