සිංහල |  தமிழ் |  English

உ/த உயிரியல் (உள்ளூர் / எடெக்சல்)

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Sasiri Rananjaya (ஆண்)
 •  சாதாரண நிலை
 •  உயர்தரம்
 •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
 •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 10 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
+​9​4​7​1​9​3​2​0​5​7​3
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode உ/த உயிரியல் (உள்ளூர் / எடெக்சல்) ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
 • Physical Classes
 • Every section will be started with best logical theory explanation for every sections in syllabus and then start every sections with Questionnaires
 • Daily Quiz for every sessions
 • Test will be given for every sections
 • Best preparation for A/L exam with the 100% responsibility of students for A Result
 • Special attention for weak students to get results A
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
* Biology (Local / Edexcel)
* Chemistry (Local / Edexcel)
இடம்

ஆசிரியர் பின்வரும் இடங்களிலுள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வருகை தருகிறார்

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை


கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
 • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
 • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
 • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
 • பாரிய குழு வகுப்புக்கள் ( 20 பேரை விட அதிகமானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
 • සිංහල
 • English
விமர்சனங்கள்
Sasiri Rananjaya பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்

மற்ற விளம்பரங்களைப் பார்க்கவும்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry