සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය ශ්‍රේණිය 3 සිට OL / IGCSE

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Daminda Ranasinghe (පුරුෂ)
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 20 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​1​0​9​6​5​9​6​9
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය ශ්‍රේණිය 3 සිට OL / IGCSE si
විචාර :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Highly skilled teacher conducting online and home visit classes for individual students. Classes are conducted in English medium for both Local and International syllabuses. Special program for students with low marks. Havelock town, Kalubowila, Kohuwala, Nugegoda, Maharagama, Kottawa, Rajagiriya, Koswatta, Battaramulla, and Malabe areas are preferred. 2-hour sessions are conducted every week.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Edexcel, Cambridge and Local syllabuses - Grade 3 to O/L and IGCSE
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගත පන්ති
මාර්ගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
විචාර
Daminda Ranasinghe ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න