ජපන් භාෂාව - ආරම්භකයින් සඳහා, ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ, JLPT, NAT

Madu Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - A qualified and experienced teacher.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, ගල්කිස්ස, පිළියන්දල, මහරගම, රත්මලාන, හෝමාගම

ජපන් භාෂා පන්ති / Japanese Language Classes / O/L, A/L, JLPT, NAT, KIDS Grade 01-09 (076 70 79 063)

Thushanthi (ස්ත්‍රී) - ජපානයේදී ජපන් භාෂා උපාදිය හැදෑරූ ගුරුවරියක විසින් මෙහෙයවනු ලබයි.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඉංගිරිය, කොට්ටාව, ගොඩගම, පනාගොඩ, පාදුක්ක, පිළියන්දල

ජපන් භාෂා පන්ති / Japanese Language Classes / O/L, A/L, JLPT, NAT, KIDS Grade 01-09 (076 70 79 063)
ජපන් භාෂාව පන්ති - JLPT, NAT N5, Beginners

Hasini Jayakody (ස්ත්‍රී) - Undergraduate of University of Colombo, Exchange experience in Japan, 3 years experience.
ස්ථානයන්: කොළඹ, නුගේගොඩ, හෝමාගම

Japanese language classes - A/L 2017 JLPT/NAT, Spoken, Grade 1 to A/L

උපදේශක: Thalatha Vidanagamage (ස්ත්‍රී‍) - Experienced female teacher, who got a degree from a University in Japan.
ස්ථාන: කොළඹ