මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

උ/පෙ භෞතික විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් කණ්ඩායම් පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ආයතනයේ නම
Dev Physics Centre / Dr S Devappriya
  • පශ්චාත් උපාධි
  • ආචාර්ය උපාධිය
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 20 කට වඩා
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ආයතනය පිළිඹඳ විස්තර
We conduct AL Physics Classes (English Medium) and IELTS Classes.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
AL Physics English Medium
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Lorenz Road, කොළඹ 04


අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English

 Grade 1 to A/L All Subjects