සිංහල |  தமிழ் |  English

දේශීය විෂය නිර්දේශය : සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) ඉතිහාසය - 2020 මාර්තු - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (English මාධ්‍යය)

 

පිළිතුරු සමග

ප්‍රශ්නයක් තෝරන්න

ඔබ තේරූ ප්‍රශ්නය: 40

දේශීය විෂය නිර්දේශය : සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) ඉතිහාසය - 2020 මාර්තු - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (English මාධ්‍යය) 40 1


පිළිතුර: 

ඔබගේ පිළිතුර තෝරන්න :
නිවැරදි පිළිතුර :

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry