දේශීය විෂය නිර්දේශය : උසස් පෙළ (A/L) තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය - 2017 අගෝස්තු - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (සිංහල මාධ්‍යය)

ඔබ තේරූ ප්‍රශ්නය: 0

දේශීය විෂය නිර්දේශය : උසස් පෙළ (A/L) තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය - 2017 අගෝස්තු - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (සිංහල මාධ්‍යය) 0 1

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry