සිංහල |  தமிழ் |  English

දේශීය විෂය නිර්දේශය : උසස් පෙළ (A/L) තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය - 2014 අගෝස්තු - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (සිංහල මාධ්‍යය)

ඔබ තේරූ ප්‍රශ්නය: 26

දේශීය විෂය නිර්දේශය : උසස් පෙළ (A/L) තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය - 2014 අගෝස්තු - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (සිංහල මාධ්‍යය) 26 1

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry