සිංහල |  தமிழ் |  English

දේශීය විෂය නිර්දේශය : උසස් පෙළ (A/L) භූගෝල විද්‍යාව - 2020 ඔක්තෝබර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (II කොටස) - නව විෂය නිර්දේශය (සිංහල මාධ්‍යය)

ප්‍රශ්නයක් තෝරන්න

ඔබ තේරූ ප්‍රශ්නය: 0

දේශීය විෂය නිර්දේශය : උසස් පෙළ (A/L) භූගෝල විද්‍යාව - 2020 ඔක්තෝබර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (II කොටස) - නව විෂය නිර්දේශය (සිංහල මාධ්‍යය) 0 1

දේශීය විෂය නිර්දේශය : උසස් පෙළ (A/L) භූගෝල විද්‍යාව - 2020 ඔක්තෝබර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (II කොටස) - නව විෂය නිර්දේශය (සිංහල මාධ්‍යය) 0 2දේශීය විෂය නිර්දේශය : උසස් පෙළ (A/L) භූගෝල විද්‍යාව - 2020 ඔක්තෝබර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (II කොටස) - නව විෂය නිර්දේශය (සිංහල මාධ්‍යය) 0 3දේශීය විෂය නිර්දේශය : උසස් පෙළ (A/L) භූගෝල විද්‍යාව - 2020 ඔක්තෝබර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (II කොටස) - නව විෂය නිර්දේශය (සිංහල මාධ්‍යය) 0 4

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry