ඔන්ලයින් / පෞද්ගලික / කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති - ගණිතය, චීන භාෂාව

Rangana B Pahathkumbure (ස්ත්‍රී) - An Engineer with a masters degree from Australia


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

Susantha Gunasekara (පුරුෂ) - 35+ Years experience At Stafford, Gateway, CIS, St. Peters, Ladies College and in Maldives, Canada, Seychelles


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව උපකාරක පන්ති
එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් AL / OL / IGCSE / IGCSE9-1

ආයතනය: Scientas Institute - Provides a comprehensive coverage of the relevant subject and thereby enables students to perform optimally at the examination


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව සහ ගණිතය

Mithun Imeshka Randu (පුරුෂ) - 9 years experience in teaching. Many world prizes and Island prizes were produced in last few years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව සහ ගණිතය
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් පන්ති AS / AL - ශුද්ධ ගණිතය, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව

Lasantha (පුරුෂ) - BSc / MSc / PhD candidate (University of Colombo/Uppsala University - Sweden), University Lecturer


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් පන්ති AS / AL - ශුද්ධ ගණිතය, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව
පෞද්ගලික පන්ති - භෞතික විද්‍යාව සහ ගණිතය

Mr Waran (පුරුෂ) - B. Sc Eng [University of Sheffield UK], M. Sc Maths [University of Sheffield - UK]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික පන්ති - භෞතික විද්‍යාව සහ ගණිතය

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry