සිංහල |  தமிழ் |  English

දේශීය විෂය නිර්දේශය : ශිෂ්‍යත්ව විභාගය 5 ශ්‍රේණිය - 2014 අගෝස්තු - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (සිංහල මාධ්‍යය)

 

පිළිතුරු සමග

ප්‍රශ්නයක් තෝරන්න

ඔබ තේරූ ප්‍රශ්නය: 21

දේශීය විෂය නිර්දේශය : ශිෂ්‍යත්ව විභාගය 5 ශ්‍රේණිය - 2014 අගෝස්තු - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (සිංහල මාධ්‍යය) 21 1


පිළිතුර: 

ඔබගේ පිළිතුර තෝරන්න :
නිවැරදි පිළිතුර :

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry