දේශීය විෂය නිර්දේශය : සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - 2021 මැයි - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (සිංහල මාධ්‍යය)

ප්‍රශ්නයක් තෝරන්න

ඔබ තේරූ ප්‍රශ්නය: 0

දේශීය විෂය නිර්දේශය : සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - 2021 මැයි - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (සිංහල මාධ්‍යය) 0 1

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry