සිංහල |  தமிழ் |  English

දේශීය විෂය නිර්දේශය : සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) ඉතිහාසය - 2017 දෙසැම්බර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (සිංහල මාධ්‍යය)

ප්‍රශ්නයක් තෝරන්න

ඔබ තේරූ ප්‍රශ්නය: 35

දේශීය විෂය නිර්දේශය : සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) ඉතිහාසය - 2017 දෙසැම්බර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (සිංහල මාධ්‍යය) 35 1

දේශීය විෂය නිර්දේශය : සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) ඉතිහාසය - 2017 දෙසැම්බර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (සිංහල මාධ්‍යය) 35 2

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry