සිංහල |  தமிழ் |  English

දේශීය විෂය නිර්දේශය : සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) ඉතිහාසය - 2014 දෙසැම්බර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය II (தமிழ் මාධ්‍යය)

 

පිළිතුරු සමග

ප්‍රශ්නයක් තෝරන්න

ඔබ තේරූ ප්‍රශ්නය: 6

දේශීය විෂය නිර්දේශය : සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) ඉතිහාසය - 2014 දෙසැම්බර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය II (தமிழ் මාධ්‍යය) 6 1

දේශීය විෂය නිර්දේශය : සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) ඉතිහාසය - 2014 දෙසැම්බර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය II (தமிழ் මාධ්‍යය) 6 497දේශීය විෂය නිර්දේශය : සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) ඉතිහාසය - 2014 දෙසැම්බර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය II (தமிழ் මාධ්‍යය) 6 498

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry