දේශීය විෂය නිර්දේශය : සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) ඉතිහාසය - 2012 දෙසැම්බර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය II (தமிழ் මාධ්‍යය)

 

පිළිතුරු සමග

ප්‍රශ්නයක් තෝරන්න

ඔබ තේරූ ප්‍රශ්නය: 0

දේශීය විෂය නිර්දේශය : සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) ඉතිහාසය - 2012 දෙසැම්බර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය II (தமிழ் මාධ්‍යය) 0 1

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry