සිංහල |  தமிழ் |  English

දේශීය විෂය නිර්දේශය : සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය - 2013 දෙසැම්බර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (தமிழ் මාධ්‍යය)

 

පිළිතුරු සමග

ප්‍රශ්නයක් තෝරන්න

ඔබ තේරූ ප්‍රශ්නය: 0

දේශීය විෂය නිර්දේශය : සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය - 2013 දෙසැම්බර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (தமிழ் මාධ්‍යය) 0 1

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry