දේශීය විෂය නිර්දේශය : උසස් පෙළ (A/L) සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය (GIT) 2012 දෙසැම්බර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (English මාධ්‍යය)

ප්‍රශ්නයක් තෝරන්න
ඔබ තේරූ ප්‍රශ්නය: 17
දේශීය විෂය නිර්දේශය : උසස් පෙළ (A/L) සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය (GIT) 2012 දෙසැම්බර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (English මාධ්‍යය) 17 1