දේශීය විෂය නිර්දේශය : උසස් පෙළ (A/L) සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය (GIT) - 2012 දෙසැම්බර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (English මාධ්‍යය)

ප්‍රශ්නයක් තෝරන්න

ඔබ තේරූ ප්‍රශ්නය: 17

දේශීය විෂය නිර්දේශය : උසස් පෙළ (A/L) සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය (GIT) - 2012 දෙසැම්බර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය I (English මාධ්‍යය) 17 1

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry