දේශීය විෂය නිර්දේශය : උසස් පෙළ (A/L) නර්තනය - දේශීය - 2017 අගෝස්තු - ප්‍රශ්න පත්‍රය II (සිංහල මාධ්‍යය)

ප්‍රශ්නයක් තෝරන්න

ඔබ තේරූ ප්‍රශ්නය: 2

දේශීය විෂය නිර්දේශය : උසස් පෙළ (A/L) නර්තනය - දේශීය - 2017 අගෝස්තු - ප්‍රශ්න පත්‍රය II (සිංහල මාධ්‍යය) 2 1

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry