සිංහල |  தமிழ் |  English

දේශීය විෂය නිර්දේශය : උසස් පෙළ (A/L) උද්භිත විද්‍යාව - 1991 අගෝස්තු - ප්‍රශ්න පත්‍රය II A (සිංහල මාධ්‍යය)

ප්‍රශ්නයක් තෝරන්න

ඔබ තේරූ ප්‍රශ්නය: 0

දේශීය විෂය නිර්දේශය : උසස් පෙළ (A/L) උද්භිත විද්‍යාව - 1991 අගෝස්තු - ප්‍රශ්න පත්‍රය II A (සිංහල මාධ්‍යය) 0 1

දේශීය විෂය නිර්දේශය : උසස් පෙළ (A/L) උද්භිත විද්‍යාව - 1991 අගෝස්තු - ප්‍රශ්න පත්‍රය II A (සිංහල මාධ්‍යය) 0 2

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry