සිංහල |  தமிழ் |  English

Grade 6 to 11 Science - Lakshan Sir

Lakshan Sir (Male) - BSc. Ext. Applied Chemistry (Uni. Of Colombo) (UG), Dip. In Science Teaching (SDTI Campus) (UG), BSC. (Hons) FPTM (WUSL) (UG)


(Physical classes are conducted)
Grade 6 to 11 Science - Lakshan Sir

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry