සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ஆங்கிலம் / கணிதம்ப / விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

Nehara (பெண்) - Bachelors in Education, Post graduate in Strategic Management and Leadership, (Masters) IMBA (UK)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் / கணிதம்ப / விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

TOP AD


விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel / AQA]

Maduranga Rathnayaka (ஆண்) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel / AQA]

TOP AD


ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை தரம் 6 to தரம் 11

Wazna Shireen (பெண்) - With over two years of experience in both physical and online teaching, I bring a wealth of knowledge to the classroom


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை தரம் 6 to தரம் 11
தரம் 6 - 11 விஞ்ஞானம் - லக்ஷன் சார்

லக்ஷன் சார் (ஆண்) - BSc. Ext. Applied Chemistry (Uni. Of Colombo) (UG), Dip. In Science Teaching (SDTI Campus) (UG), BSC. (Hons) FPTM (WUSL) (UG)


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6 - 11 விஞ்ஞானம் - லக்ஷன் சார்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry