සිංහල |  தமிழ் |  English

BiologyBiology
Accounting English Medium A/L

Manusha (Male) - B.B. Mgt. Mkt. Sp.Degree (University of Kelaniya), CA finalist, MAAT, Former lecturer at cyrex Maldives


(Online and Physical classes are conducted)
Accounting English Medium A/L

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry